Kinder - Music

The learner is exposed to the different basic music and art processes through experiential learning.

Kinder - Edukasyon sa Pagpakatao

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan.

Kinder - Araling Panlipunan

Naipamamalas ang panimulang pag-unawa sa pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal.

Kinder - Science

The learners will demonstrate an emerging understanding of the parts of their body and their general functions; plants, animals and varied materials in their environment and their observable characteristics; general weather conditions and how these influence what they wear; and other things in their environment. Understanding of their bodies and what is around them is acquired through exploration, questioning, and careful observation as they infer patterns, similarities, and differences that will allow them to make sound conclusions.

Kindergarten

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniiisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa kapwa.